UA
phone-icon 0 800 807-888

Затверджено протоколом

загальних зборів

№7 ПФЗ від «17» червня 2015 року

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЯЗКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КЛІЄНТАМИ

1. Загальні положення

1.1. Цей документ має статус офіційної письмової безстрокової публічної пропозиції (оферти) невизначеному колу осіб про укладення між Товариством та Позичальником договору кредиту. Акцептуючи (приймаючи) цю оферту шляхом вчинення дій, прямо визначених в ній, тим самим створюються  правові наслідки, що обумовлені нижче.

1.2. Факт підписання анкети  означає його повне і всебічне ознайомлення та безумовне погодження з цими Правилами і прийняття на себе зобов’язання щодо їх належного виконання.

1.3. Ці Правила регламентують надання та обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» (далі – Товариство) грошових коштів у кредит (далі – Правила) і розроблені в відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про захист персональних даних».

1.4. Ці Правила визначають порядок і умови надання Товариством грошових коштів у кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов договору кредиту, а також регулюють відносини, що виникають між Товариством і фізичною особою-позичальником, які є сторонами договору кредиту.

1.5. Ці Правила є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти договір кредиту на умовах, що встановлені Товариством, і застосовуються у випадку подання фізичною особою – заявником заявки на сайті Товариства за електронною адресою: https://tvoigroshi.com.ua(далі – сайт Товариства) на отримання кредиту та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами (акцептом).

1.6. Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення та діє до дати оприлюднення Правил у новій редакції.

1.7. Ці Правила є невід'ємною частиною договору кредиту та є обов'язковими для виконання Сторонами.

 

2. Визначення термінів

Анкета – документ встановленої форми, який одноразово в обов’язковому порядку заповнюється в будь – якому відділенні Товариства за адресами, що розміщеними на сайті товариства (анкета також заповнюється в обов’язковому порядку в разі зміни паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону) і виражає намір Заявника отримати грошові кошти.

Банківська картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з банківського рахунка платника-Заявника з метою перерахування таким Заявником коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, в тому числі в межах виконання своїх зобов'язань в Системі.

Вимоги до Позичальника – визначені чинним законодавством України умови, яким повинен відповідати Заявник для укладання договору кредиту, а саме:

§    мати повну цивільну дієздатність та правоздатність (та не бути в них обмеженим);

§    бути громадянином України;

§    мати зареєстроване місце проживання на території України;

§    діяти від власного імені, у власному інтересі та не порушуючи чинного законодавства України.

Графік розрахунків - невід'ємна частина договору кредиту, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми кредиту і відсотків за користування кредитом) із зазначенням Терміна платежу. (В разі, якщо графік передбачений умовами договору кредиту).

Дата укладання договору кредиту – дата отримання від Клієнта коду підтвердження, щодо погодження запропонованої суми та строку кредиту - каналами електронного зв’язку, тощо.

Договір фінансового кредиту (далі – Договір кредиту) – договір між Товариством та Позичальником, де визначаються основні умови, права та обов’язки сторін щодо отримання та повернення Фінансового кредиту Позичальником.

Заборгованість – сума кредиту, а також нарахованих, але не сплачених відсотків за користування кредитом, штрафних санкцій, тощо.

Заявка для отримання кредиту – документ (в письмовому та/або електронному вигляді) встановленої форми, який заповнюється на Сайті товариства та/або за допомогою СМС повідомлення встановленої форми, і виражає намір Заявника отримати грошові кошти.

Заявник – фізична особа, яка має намір укласти договір кредиту з Товариством шляхом приєднання до запропонованих умов і вчинення дій, передбачених цими Правилами.

Логін Особистого кабінету/ідентифікатор термінальних платежів (далі - Логін) – комбінація цифр (діючий номер мобільного телефону Заявника, що зазначений в анкеті), що зазначається Заявником при заповненні анкети. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого Кабінету. Логін Особистого кабінету являється особистим ключем Заявника/Позичальника формування електронного цифрового підпису, доступний тільки Заявнику/Позичальнику (В разі втрати/зміни номеру мобільно телефону Позичальник зобов’язаний звернутись до будь – якого відділення з метою заповнення Анкети та присвоєння нового логіну особистого кабінету).

Особистий кабінет сукупність захищених сторінок, що формуються Заявнику в момент його реєстрації на Сайті товариства (особистий розділ Заявника), за допомогою якого Заявник/Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті товариства, який за домовленістю Сторін договору кредиту та правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису.

Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Паролю Особистого Кабінету. Пароль Особистого кабінету являється особистим ключем Заявника/Позичальника входу до особистого кабінету.

Фінансовий Кредит (далі - Кредит) – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені договором кредиту.

Позичальник – фізична особа, яка відповідає Вимогам до Позичальника, що встановлені цими правилами і з якою Товариство уклало договір кредиту.

Сторони – Товариство/ Кредитодавець і Заявник/Позичальник.

Сайт товариства – сукупність  веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані за змістом та навігацією - https://tvoigroshi.com.ua.

Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованості за договором кредиту.

Товариство/ Кредитодавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 38266014; місцезнаходження: 02175, м. Київ, шосе Харківське, буд. 53).

 

3. Реєстрація Заявника на Сайті товариства

3.1.Для реєстрації на Сайті Товариства Особистого кабінету, заявник спочатку обов’язково одноразово заповнює Анкету у будь-якому відділенні Товариства за адресами, що розміщеними на Сайті Товариства. Після чого заповнює першу частину реєстраційної  форми на сайті із зазначенням номеру мобільного телефону, що є Логіном.

3.2. Система формує та відправляє за допомогою СМС з номеру телефону, що зазначений на сайті товариства, на зазначений номер телефону  клієнта - тимчасовий пароль для входу в особистий кабінет.

3.3. Після отримання Заявником тимчасового паролю, Заявник заповнює другу частину реєстраційної форми, в якому створює власний пароль входу в систему.

3.4.Після входу до особистого кабінету, Заявнику стає доступна можливість  подання Заявки для отримання кредиту.

3.5.Для отримання кредиту Заявник має заповнити усі поля, що позначені обов’язковими для заповнення.

3.6. Зазначаючи реквізити Банківської картки, Заявник підтверджує та безумовно погоджується:

- що він має доступ до вільного володіння, розпорядження та користування грошовими коштами, що зараховуються на неї в якості кредиту;

-  зазначена банківська картка є  діючою.

3.7. У випадку необхідності зміни Заявником Банківської картки він має можливість здійснювати її заміну.

3.8. У випадку допущення помилки при зазначенні номеру картки Заявником, на яку були зараховані кредитні кошти, Заявник не звільняється від обов’язку виконання умов кредитного договору.

 

4. Оформлення заявки на отримання кредиту

 

4.1. в особистому кабінеті на сайті товариства

4.1.1.     Для оформлення в Особистому кабінеті Заявки на отримання кредиту Позичальник обирає бажані умови кредиту: суму кредиту та строк користування на власний розсуд в межах запропонованих Системою.

4.1.2. При формуванні Заявки на отримання кредиту Система автоматично розраховує
умови погашення кредиту.

4.1.3. Оформлюючи Заявку на отримання кредиту, Позичальник тим самим робить пропозицію (оферту) укласти договір кредиту із Кредитодавцем на умовах, зазначених у Заявці, договорі про надання кредиту та цих правилах.

4.1.4. Для остаточного факту підтвердження отримання кредиту, Заявник здійснює відправку коду підтвердження, отриманого в СМС повідомленні від Кредитодавця - каналами електронного зв’язку.

 

4.2. за допомогою СМС повідомлення

4.2.1.     Для оформлення Заявки на отримання кредиту Позичальник відправляє СМС повідомлення на номер, що визначений на сайті товариства в форматі: сума (бажана сума кредиту) *(зірочка) строк (бажаний строк на який отримується кредит) *(зірочка) номер банківської карти позичальника  (16 знаків). Приклад: 1000*7*1234567890123456;

4.2.2. При формуванні Заявки за допомогою СМС повідомлення у відповідь від Кредитодавця надходить СМС повідомлення наступного змісту, а саме:

4.2.2.1. в разі, якщо бажана сума, що зазначена в СМС заявці Позичальника знаходиться в межах наданого йому ліміту, Кредитодавець надсилає СМС повідомлення, що складається з 4 (чотирьох символів цифрового формату), яке Позичальник повинен переслати на номер телефону з якого було отримано СМС повідомлення;

4.2.2.2. в разі, якщо бажана сума, що зазначена в СМС заявці Позичальника знаходиться поза межами наданого йому ліміту, Кредитодавець пропонує Позичальнику один з двох варіантів шляхом надсилання СМС повідомлення, що складається з 2 (двох символів цифрового формату):

- отримати суму в межах встановленого ліміту;

- подати заявку для встановлення йому більшого ліміту, ніж встановлений.

4.2.3. При формуванні Заявки на отримання кредиту Система автоматично розраховує
умови погашення кредиту.

4.2.4. Оформлюючи Заявку на отримання кредиту за допомогою СМС повідомлення, Позичальник тим самим робить пропозицію (оферту) укласти договір кредиту із Кредитодавцем на умовах, зазначених у Заявці, договорі про надання кредиту та цих правилах.

4.2.5. Для остаточного факту підтвердження отримання кредиту, Заявник здійснює відправку коду підтвердження, отриманого в СМС повідомленні від Кредитодавця - каналами електронного зв’язку.

4.2.6. Номери телефонів за допомогою яких здійснюється обмін СМС повідомленнями в метою отримання кредитних коштів, зазначаються на сайті товариства.

 

5. Умови кредитування

5.1. Детальні умови кредитування (строк, сума, відсоткові ставки, тощо) затверджуються наказом керівника та містяться на сайті товариства.

 

6. Порядок надання грошових коштів у кредит

6.1. При подачі кожної наступної заявки на отримання кредиту Заявник гарантує, що дані, зазначені в Анкеті, Особистому кабінеті та Заявці є актуальними на дату її подання.

6.2. Заповнюючи Заявку, Заявник у відповідності до розділу 6 цих Правил, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за договором кредиту.

6.3. Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Заявці, як для підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в Заявці інформації, так і для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

6.4. Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

6.5. Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Заявника до третіх осіб, які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, тощо яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту.

6.6. Сума кредиту визначається виходячи з інформації, зазначеній в Заявці в межах встановленого персонального ліміту.

6.7. Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Заявнику кредит.

6.8. Товариство протягом 3 робочих днів з дати отримання Заявки приймає рішення про надання чи про відмову у наданні кредиту.

6.9. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні кредиту без зазначення причини такої відмови.

6.10. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі кредиту через СМС повідомлення на телефонний номер, що зазначений в анкеті.

6.11. За затримку в надходженні СМС повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

6.12. У випадку прийняття рішення про надання кредиту, Товариство укладає із Заявником договір кредиту на умовах та в порядку, передбаченому цими Правилами.

6.13. Договір кредиту укладається в Особистому кабінеті.

6.14. Заявник надає згоду на використання в усіх відносинах між ним та Товариством (заснованих як на першому договорі кредиту, так і на всіх наступних договорах кредиту, інших договорах і угодах, які будуть укладені між Заявником та Товариством в майбутньому) свого коду підтвердження, отриманого в СМС повідомленні з номеру телефону, що зазначений на сайті товариства, в якості аналога підпису, що прирівнюється до власноручного (особистого) підпису.

6.15. Заявник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами договору кредиту та даними правилами.

6.20. Товариство не пізніше 3 робочих днів з дати підписання договору кредиту Сторонами надає кредит шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на банківський картковий рахунок Позичальника, вказаний Позичальником у Заявці.

6.21. Дата списання суми кредиту з банківського рахунку Кредитодавця є датою укладання договору кредиту між Товариством і Позичальником. У випадку затримання зарахування грошових коштів на картковий рахунок Позичальника з вини банку емітента картки клієнта, Кредитодавець не несе будь-якої відповідальності.

6.22. У випадку відмови від укладення Заявником договору кредиту чи ненадання згоди шляхом надсилання свого коду підтвердження, отриманого в СМС повідомленні, протягом часу, що визначається наказом керівника, з дати прийняття рішення про надання кредиту, Товариство має право скасувати це рішення. При цьому Заявник не позбавляється права знову подати Заявку на отримання кредиту в загальному порядку.

 

7. Відсотки за користування кредитом і механізм погашення Заборгованості

7.1. За користування кредитом Позичальник сплачує Товариству відсотки, які зазначені в договорі кредиту.

7.2. Обчислення строку користування кредитом та нарахування відсотків за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. Нарахування і сплата відсотків проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

7.3. Сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, тощо  складають Заборгованість за договором кредиту.

7.4. У випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором, повернення кредиту Кредитодавцю та сплата відсотків здійснюється у такій послідовності: у першу чергу Позичальник сплачує штрафні санкції; у другу чергу – нараховані відсотки за користування кредитом відповідно до Графіку розрахунків; у третю чергу – суму кредиту.

7.5. Кредитодавець залишає за собою право зменшити розмір нарахованих відсотків, штрафних санкцій в односторонньому порядку, дане право не розповсюджується на зменшення фактично отриманої Позичальником суми кредиту.

7.6. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Товариства та описаним Правилами. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.

7.7. Погашення заборгованості здійснюється у відділеннях Кредитодавця та/або через партнерів (банки, платіжні системи та он-лайн погашення через сайт Кредитодавця), що зазначені на сайті Кредитодавця.

7.8. В разі здійснення платежу через будь – який інший банк та/або платіжну систему, стягується комісія, згідно встановлених тарифів оператора, що надає послугу. Відповідальність за строк зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця в цьому випадку повністю покладається на Позичальника. При цьому, датою погашення заборгованості є дата фактичного зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, наслідком чого може бути виникнення штрафних санкцій.

7.9. У випадку, якщо погашення заборгованості здійснюється через будь – який інший банк та/або платіжну систему, що не є партнером Кредитодавця, Позичальник зобов’язаний в день виконання зобов’язань з’ясувати у Кредитодавця суму зобов’язань для подальшої її сплати. При безпосередньому здійсненні такого платежу, Позичальник зобов’язаний зазначити наступні реквізити, а саме:

- номер та дату укладення кредитного договору;

- ПІБ, ідентифікаційний код.

7.10. У разі, якщо Позичальником при здійсненні платежу невірно, некоректно та/або не в повному обсязі зазначено реквізити (п. 7.8 Правил), Кредитодавець має право не зарахувати даний платіж в якості погашення зобов’язання.

7.11. Позичальник має право продовжити строк повернення кредиту, при умові повної сплати поточних зобов’язань на дату фактичного продовження. В цьому випадку товариство укладає із Заявником додаткову угоду про зміну умов договору кредиту.

7.12. У випадку, якщо термін діючого договору кредиту прострочений, Позичальник має право отримати новий кредит в розмірі діючого кредиту лише з метою його погашення на умовах, що діють на дату укладання нового договору. У випадку сплати через платіжний термінал та/або Інтернет канали зв’язку з використанням сайту товариства, фактом підписання нового договору є конклюдентні дії, що спрямовані на виникнення нового зобов’язання (внесення/сплата грошових коштів). В цьому випадку Позичальник має можливість отримати всі документи, що пов’язані із отриманням нового кредиту у будь – якому відділенні  товариства або в особистому кабінеті.

 

8. Програма лояльності

8.1 Товариство з метою заохочення споживачів послуг, має право розробляти та застосовувати програми лояльності, які затверджуються наказом керівника та розміщуються на сайті товариства.

 

9. Захист персональних даних

9.1. Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, підписуючи Анкету, Заявку на Сайті товариства та договір - надає свою згоду на передачу, зберігання та обробку Товариству своїх персональних даних з метою проведення ідентифікації, верифікації, оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за договором кредиту. Строк зберігання вищезазначених даних складає не менш ніж 5 (п’ять) років.

9.2. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства передати Дані для обробки за дорученням Товариства наступним особам:

§    бюро кредитних історій;

§    іншім підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності та підпорядкування, яким прямо не заборонена передача цих даних;

§    органам державної влади.

9.3. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а у випадку прострочення Позичальником платежів по відповідному договору – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги, що не потребує додаткової згоди Позичальника.

Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги за відповідним договором кредиту з будь-якою третьою особою.

9.4. Згода Заявника/Позичальника дається строком на 5 (п’ять) років з дати її видачі.

9.5. В разі звернення Позичальника із заявою про знищення його персональних даних, останні знищуються відповідно до вимог цих правил, про що Заявник/Позичальник інформується шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання СМС повідомлення на телефонний номер, зазначені в анкеті.

9.6. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами розділу 6 Правил, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами Закону України «Про захист персональних даних».

 

10. Внесення змін та доповнень до Правил

10.1. Ці правила затверджуються керівником Товариства і розміщуються на Сайті товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

10.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Правил, які розміщуються на Сайті товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

10.3. Будь-які зміни та доповнення до Правил поширюються на всіх осіб, в тому числі позичальників, які уклали договір кредиту після дати внесення змін та доповнень до Правил.

 

11. Заключні положення

11.1. Форми анкети, заявок, договорів кредиту та інших документів в електронній формі визначаються Товариством у встановленому ним порядку та інтегруються в інформаційну систему Товариства та є додатками до цих правил.

11.2. Створені в інформаційній системі Товариства Заявки, договори кредиту та інші документи в електронній формі призводять до таких самих правових наслідків, що й документи складені у паперовій формі.

11.3. У випадку зміни особистих даних, номеру мобільного телефону, банківських реквізитів тощо, зазначених в договорі кредиту, Позичальник зобов’язаний у триденний строк з дня виникнення таких змін з’явитись до будь-якого відділення Товариства з метою актуалізації даних, шляхом заповнення Анкети.

11.4 У випадку, якщо Заявник/Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт та/або Логін Особистого Кабінету та/або Пароль Особистого Кабінету, він зобов'язаний зателефонувати за контактними телефонними номерами Товариства, зазначеними на Сайті товариства та виконати дії, вказані працівником Товариства.

 

12. Правила дистанційного виконання фінансових зобов’язань клієнтами Товариства

 

12.1.   З метою розширення можливостей клієнтів щодо виконання ними своїх фінансових зобов’язань за укладеними з Товариством договорами про надання фінансового кредиту в Товаристві запроваджено новітні технології, що дозволяють клієнту дистанційно виконати свої фінансові зобов’язання, а саме шляхом:

·                оплати через платіжні термінали;

·                on-line оплати через мережу Інтернет, за допомогою банківської платіжної картки.

12.2.   Дані правила можуть бути змінені. При цьому Товариство не зобов’язане повідомляти клієнта про їх зміну, а їх чинна редакція розміщується у відповідному розділі сайту tvoigroshi.com.ua.

12.3.   Особливості оплати через платіжні термінали, а також правила здійснення таких оплат:

12.3.1.Клієнти Товариства мають можливість виконати свої фінансові зобов’язання шляхом здійснення оплати через платіжні термінали.

12.3.2.При здійсненні оплат через платіжні термінали клієнт зобов’язаний враховувати ту обставину, що платіжні термінали решти не видають.

12.3.3.Здійснюючи оплату через платіжні термінали клієнту надається можливість виконати свої фінансові зобов’язання зі сплати частково або в повному обсязі відсотків за користування кредитом, основної суми (тіла) кредиту, штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань) на дату здійснення платежу. При цьому у випадку наявності неоплачених штрафу та пені сума платежу в першу чергу зараховується на погашення штрафу у повному обсязі, пені в повному обсязі, відсотків за користування кредитом у повному обсязі, а залишок суми платежу направляється на погашення тіла кредиту.

12.3.4.Клієнту надається можливість здійснення пролонгації кредиту шляхом сплати процентів за користування залишком тіла кредиту, штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань) на дату здійснення платежу. При цьому у випадку наявності неоплачених штрафу та пені сума платежу в першу чергу зараховується на погашення штрафу у повному обсязі, пені в повному обсязі, а потім відсотків за користування кредитом у повному обсязі.

12.3.5.Протягом одного дня через платіжний термінал клієнт може здійснити необмежену кількість операцій по сплаті заборгованості.

12.3.6.Пролонгацію кредиту клієнт може здійснити лише один раз протягом доби.

12.3.7.Для здійснення оплати своїх фінансових зобов’язань за укладеним договором, клієнт зобов’язаний ввести мобільний номер телефону, який був вказаний ним у анкеті.

12.3.8.Після введення номеру телефону клієнта на екрані платіжного терміналу демонструється дві доступні для клієнта операції «Погашення» та «Продовження». При натисненні кнопки «Погашення» на екрані платіжного терміналу демонструється повна сума заборгованості клієнта, в тому числі розмір штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань), відсотки за користування кредитом, а також сума залишку тіла кредиту. При натисненні кнопки «Продовження» клієнту відображається сума відсотків, які потрібно сплатити для пролонгації кредитного договору, а також сума штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань) на поточну дату.

12.3.9.При здійсненні операції пролонгації кредитного договору шляхом сплати відсотків за користування кредитом, а також суми штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань), клієнт зобов’язаний сплатити чітко ту суму, яка висвітлена на екрані.

12.3.10.  Якщо клієнт бажає пролонгувати кредит і при цьому частково погасити залишок тіла кредиту, то необхідно спочатку провести процедуру пролонгації кредиту шляхом сплати відсотків за користування залишком тіла кредиту, а також суми штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань), обравши кнопку «Продовження», і лише після цього можливо провести часткову оплату основної суми (тіла) кредиту, обравши кнопку «Погашення».

12.3.11.  Перед безпосереднім внесенням бажаної суми, клієнт зобов’язаний перевірити правильність реквізитів, відображених на екрані, з тими, що вказані у договорі клієнта.

12.3.12.  У випадку, якщо клієнтом внесено повну суму заборгованості із залишком (рештою), така різниця клієнту не повертається (оскільки термінали решти не видають), а залишається в терміналі і може бути використана клієнтом для оплати інших послуг пропонованих оператором даного терміналу.

12.3.13.  На деяких терміналах, з внесеної клієнтом суми може здійснюватися відрахування в рахунок сплати банківської комісії. В такому випадку, при здійсненні платежу, клієнт обов’язково попереджається про таку комісію та її розмір.

12.4.   Особливості оплати on-line за допомогою банківської платіжної карти, а також правила здійснення таких оплат:

12.4.1.  Клієнту надається можливість виконати свої фінансові зобов’язання зі сплати частково або в повному обсязі відсотків за користування кредитом, основної суми (тіла) кредиту, штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань) на дату здійснення платежу без фактичного відвідування відділень Товариства за допомогою платіжної карти емітованої будь-яким українським банком. При цьому у випадку наявності неоплачених штрафу та пені сума платежу в першу чергу звертається на погашення штрафу у повному обсязі, пені в повному обсязі, відсотків за користування кредитом у повному обсязі, а залишок суми платежу направляється на погашення тіла кредиту.

12.4.2.  Клієнту надається можливість здійснення пролонгації кредиту шляхом сплати процентів за користування залишком тіла кредиту, штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань) на дату здійснення платежу без фактичного відвідування відділень Товариства за допомогою платіжної карти емітованої будь-яким українським банком. При цьому у випадку наявності неоплачених штрафу та пені сума платежу в першу чергу зараховується на погашення штрафу у повному обсязі, пені в повному обсязі, відсотків за користування кредитом у повному обсязі.

12.4.3.  Протягом одного дня дистанційним способом on-line за допомогою банківської платіжної карти клієнт може здійснити необмежену кількість операцій по сплаті заборгованості.

12.4.4.  Пролонгацію кредиту дистанційним способом on-line за допомогою банківської платіжної карти клієнт може здійснити лише один раз протягом доби.

12.4.5.  Для здійснення оплати своїх фінансових зобов’язань за укладеним договором дистанційним способом on-line за допомогою банківської платіжної карти, клієнт зобов’язаний ввести мобільний номер телефону, який був вказаний ним у договорі.

12.4.6.  Після введення номеру телефону клієнта на екрані демонструється дві доступні операції «Погашення» та «Продовження». При виборі «Погашення» демонструється повна сума заборгованості клієнта, в тому числі розмір штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань), відсотки за користування кредитом, а також залишку тіла кредиту. При натисненні кнопки «Продовження» клієнту відображається сума відсотків, які потрібно сплатити для пролонгації кредитного договору, а також сума штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань) на поточну дату.

12.4.7.  Якщо клієнт бажає пролонгувати кредит дистанційним способом on-line за допомогою банківської платіжної карти і при цьому частково погасити залишок тіла кредиту, то необхідно спочатку провести процедуру пролонгації кредиту шляхом сплати відсотків за користування залишком тіла кредиту, а також суми штрафу та пені (у випадку прострочення клієнтом виконання фінансових зобов’язань), обравши кнопку «Продовження», і лише після цього можливо провести часткову оплату основної суми (тіла) кредиту, обравши кнопку «Погашення».

12.4.8.  Перед введенням реквізитів карти і безпосереднім підтвердженням платежу, клієнт зобов’язаний перевірити правильність реквізитів, відображених на екрані, з тими, що в казані у договорі клієнта.

12.4.9.  Оплату on-line може бути здійснено за обов’язкової умови відсутності обмеження на розрахунок банківською платіжною картою клієнта Інтернет-каналами. Для зняття обмеження на розрахунок платіжною картою Інтернет-каналами клієнту необхідно звернутись в банк-емітент.

12.4.10.  У випадку використання банківської платіжної картки для здійснення будь-якої оплати on-line, клієнт зобов’язаний використовувати виключно ту картку держателем якої він є на законних підставах.

12.4.11.  Товариство залишає за собою право блокувати надання будь-яких послуг щодо здійснення оплати on-line, без пояснення клієнту причин, що зумовили таке блокування.

Зразок договору